Privacy Statement

Политика по защита на лични данни

Булуърк Къмпани ООД е дружество, регистрирано като агенция за подбор на персонал по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа с удостоверение за регистрация №:  2107 / 01.09.2016 г. , издадено от Агенцията по заетостта.

Нашата мисия е да свързваме компании от ИКТсектора и кандидати за работа за предоставяне на най-добрите възможности и за двете страни, спазвайки професионалната етика.

За осъществяване на целите на нашата основна дейност – подбор, кариерно консултиране и оценка на персонал, както и за да изпълним нашето законово задължениe към Агенция по заетостта за администриране и контрол на дейностите по посредничество за наемане на работа, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на кандидатите за работа като осигуряваме:

използване на личните Ви данни само за целите на подбора;
запазване на личните Ви данни – тяхната поверителност, актуалност и наличност чрез технически решения, организационни мерки и процедури за вътрешен контрол;
прозрачни процедури за управление на Вашите лични данни, за да можете лесно и ефективно да упражнявате правата си, предоставени от GDPR регламента;
персонален консултант за кариерно консултиране, който да ви предостави най-подходящите предложения за работа, съвети във връзка с представянето пред Работодателите, както и пълно съдействие за управление на Вашите лични данни.

Нашият ангажимент е не само да осигурим професионални услуги и пълно съдействие за Вашата професионална реализация, но и сигурността на личните Ви данни в пълно съотвествие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

За по-подробна информация, моля добросъвество да се запознаете с целия текст на нашата Политика за управление и осигуряване на поверителност на личните данни, като оставаме на разположение за допълнителна информация и консултации.

 

25.05.2018

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние,  Булуърк Къмпани ООД, събираме и обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. Нашата Политика за поверителност на личните данни ни обвързва с ангажимента да обработваме личните Ви данни само когато:

a) сте ни дали съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо в изпълнението на Договора за посредническа дейност по наемане на работа, по който сте страна, или за предприемане на стъпки, по Ваше искане, преди сключването на договор;

в)  обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора  и нашия легитимен интерес във връзка с основния ни предмет на дейност – подбор, консултиране и оценка на специалисти.

Настоящата Политика за управление и поверителност на личите данни, съответства изцяло с изискванията на Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС 2016/679 (GDPR), Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на личния живот в сектора на електронните комуникации, Закона за защита на личните данни,  Закона за електронните съобщения и Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа и се прилагат за:

(1) лицата, които кандидатстват за работа при нас;

(2) кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме назначение при някой от клиентите ни;

(3) кандидатите, които са ни предоставени от наши клиенти при освобождаване на част от персонала за процедиране за позиции при други клиенти;

(4) потребителите на уеб сайта https://bulwork.com, както и тези кандидаствали за работа през платформите на нашите партньори: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.;

Настоящата Политика описва видовете лични данни, които събираме, целта и начина, по който ги използваме, и лицата, с които ги споделяме, както и наличните за физически лица права и опции за избор относно използването на данните им. Описваме и мерките, които предприемаме за защита на поверителността на данните, и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики за поверителност и да упражните правата си.

Данни, които събираме

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Може да събираме следните видове лични данни:

данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер);
дата на раждане;
пол;
националност и състояние на разрешителни за работа;
друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа:

данни за предишни длъжности и образование;
езикови знания и други свързани с длъжността умения;

информация, предоставена чрез референции,
други данни, които може да ни предоставяте, като например чрез функцията „Връзка с нас“ на нашия сайт.

Правното основание за обработване на горепосочените лични данни от една страна е нашия легитимен интерес във връзка с предмета на основната ни дейност – подбор и кариерно консултиране, а от друга страна е нашето законово задължение във връзка с лиценза ни към Агенцията по заетостта да сключваме Договора за посредническа дейност по наемане на работа с кандидатите, който следва да регистрираме в информационната платформа на Агенцията. Освен това, във връзка със същите задължения, следва да съхраняваме данните и автобиографията на кандидатите в продължение на 5 години (за повече информация виж чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа).

Кандидатствайки по наша обява Вие предоставяте доброволно необходимите за кандидатурата лични данни и ставате страна по Договора за посредническа дейност по наемане на работа.  Този договор ние регистрираме на сайта на Агенция по заетостта. Номерът на договора е номерът на Вашата лична партида, която Вие можете да управлявате чрез всички предвидени в GDPR легитимни действия. Ние носим отговорност не само да не използваме личните Ви данни за други цели освен за целта на подбора, но и да не предаваме данните Ви на Работодатели, които не могат да докажат съответствие с GDPR.   Освен това ние се грижим да управляваме личните Ви данни с прозрачни и достъпни процедури, като технически и процедрурно да защитим максимално данните и да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Освен това ние ще Ви осигурим личен консултант за кариерно развитие, което е условие както да получите висококачествени, съобразени с Вашите изисквания, услуги за кариерно консутиране, компетентно съдействие при кандидатстване, както и информация за подходящи кандидатури в бъдеще. Същият личен консултант ще Ви съдейства да актуализирате при необходимост данните си или да ги управлявате в съотвествие с предоставените от GDPR  права.

Внимание: Ние препоръчваме в автобиографията си да не включвате данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Това са “чувствителни данни”, които не се отнасят до предмета на подбора и не са необходими на работодателите и на Агенцията по заетостта.   Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

Данни, събирани чрез автоматични средства

Уебсайтът на Булуърк Къмпани ООД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии. При използването на тези общи данни и информация Булуърк Къмпани ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Следователно Булуърк Къмпани ООД анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Цели и начин на използване на информацията, която събираме

Използваме описаната по-горе информация за извършване на следните дейности:

предоставяне на решения за осигуряване на служители и свързване на канидати с работодатели;
изпращане на известия за свободни позиции;
управление, оценка и подобряване на нашата дейност;
защита срещу, идентифициране и предотвратяване на измами и други незаконни дейности, искове и други задължения и
спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, секторни стандартни и договорни задължения и нашите правила.

Освен горепосочените дейности, ако сте кандидат за работа и кандидатствате за определена позиция, използваме данните, описани в настоящите правила за поверителност, за да:

Ви предоставяме възможности и предложения за работа;
Ви предоставяме допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
оценяваме Вашата пригодност като кандидат за работа и съответните Ви квалификации за конкретни позиции и
извършваме анализ на данни, като например (i) анализ на нашата база данни от кандидати за работа, (ii) оценка на индивидуалните резултати и възможности, включително оценка на свързаните със съответната работа умения, (iii) идентифициране на липсващи умения, (iv) използване на информация с цел съпоставяне на физическите лица и потенциалните възможности и (v) анализ на каналите на данни (тенденции относно практиките по подбор и наемане).

Също така може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме специално уведомление при или преди събирането.

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., за да оценим използването на нашият сайт и услуги, да съставяме отчети за дейността и да предоставяме други услуги, свързани с използването на Интернет. Декларацията за поверителност на Google може да се види на адрес http://www.google.com/intl/None/policies/privacy/

Използвайки нашите сайтове, вие се съгласявате да се обработват Вашите данни от Google по начина и за целите, изложени по-горе. Ако изберете, можете да се откажете от обработката на данни за вас от Google за дисплейно рекламиране и / или да персонализирате рекламите, като използвате Настройките за реклами на Google на адрес: http://www.google.com/settings/ads. За повече информация относно Google Analytics посетете https://www.google.com/analytics/.

Съхраняване на данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 години, в съответствие с българското законодателство и докато е необходимо за задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права. Ние се ангажираме да актуализираме Вашите данни чрез връзка с Вас, за да Ви предоставим най-добрите възможности за кариера.

Можете да оттеглите съгласието за ползване на личните Ви данни за целите на подбора и те ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Данни, които споделяме

Не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящата Политика. Споделяме Вашите лични данни с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа.

Може да споделим Вашите лични данни с дружества, действащи като наши подизпълнители за целите на изпълнението на задълженията ни като агенция за подбор на персонал: ИТ доставчици, чиито сървъри са разположени в Европа, при прилагане на стандартни договорни клаузи на Европейската комисия – за целите на разработване и техническа поддръжка на нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и проверени за съответствие с изискванията на GDPR. Със същите са сключени споразумения за конфиденциалност и неразпространение на информацията.

Освен това може да разкриваме данни за Вас, (i) ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура, (ii) на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване и (iii) в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност.

Също така си запазваме правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или имущество или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

Вашите права и опции за избор

Предоставяме Ви определени опции за избор във връзка с личните данни, които събираме за Вас, и начина, по който комуникираме с Вас. За да актуализирате Вашите предпочитания, да изискате  да премахнем Вашите данни от списъка с адреси за периодична комуникация, да упражните Вашите права или да подадете искане, свържете се с Вашия личен консултант за кариерно консултиране или както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящата Политика.

Можете да изискате достъп до личните данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се свържете с Вашия личен консултант за кариерно консултиране или както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящата Политика. Заличаване на личните данни по Ваше искане е възможно, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашите предпочитания в сила.

Информация за предприетите от нас действия във връзка с постъпили от Вас искания, ще Ви бъде предоставено безплатно в срок до 30 календарни дни от получаване на Вашето искане.

Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от Булуърк Къмпани ООД до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: [email protected].

Предаване на данни

Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

Начин на защита на личните данни

Назначили сме Длъжностно лице по сигурността на информацията и защита на данните с необходимите компетенции.

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Служителите, имащи достъп до лични данни са обучени за работа с чувствителна информация, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Ние сме извършили оценка на въздействието върху защитата на данните и сме предвидили защитата на данните на етапа на проектирането на продуктите и процесите на дружеството, както и периодична оценка на риска с цел непрекъснато подобряване на Политиките за сигурност на информацията и личните данни.

Ние си съдействаме с Комисията за защитата на личните данни както при определяне на рисковете и механизмите за контрол, така и при всяко искане от надзорния орган при изпълняване на неговите задължения.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, Длъжностното лице по сигурността на информацията ще уведоми Комисията за защита на личните данни до 72 часа от научаването за пробива по реда на чл.33 от Регламент (ЕС) 2016/679. При опасност от висок риск за Вашите права и свободи, Вие също ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение  на имейла, които сте посочили за връзка за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

Актуализация на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за управление и осигуряване на поверителността на личните данни може да се актуализира периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка на нашия сайт, която указва датата на последната актуализация в началото на Политиката.