Хрумват ли ти нови идеи на работното място?

Написано от: 
Ивелина Петрова

След като сме работили известно време в дадена компания и сме опознали процесите, целите, културата и други специфики, може да ни хрумнат различни идеи. Те могат да бъдат свързани с подобряването на работен процес, комуникация с клиенти, съществуващи или изцяло нови продукти и услуги, както и различни новости като създаване на подкаст, социална дейност и много други.

Можем да оставим идеите си само за нас и да недоволстваме от тромави процедури и тежка бюрокрация, но това едва ли би довело до промяна на работното ни място. Имаме избор дали да оставим идеите си неизказани или да им вдъхнем живот в организацията.

В случай че сме от хората, които искат да добавят стойност извън стандартните ни задължения – време е да действаме 

Добре е да обмислим внимателно идеята си – решава ли даден проблем, какви ползи носи, какви рискове крие, какви ресурси са ни необходими (време, енергия, хора и не на последно място финансови ресурси) и до колко тази идея съвпада с целите, ценностите и културата на компанията, в която работим към настоящия момент. Можем да я обсъдим с колеги и приятели, защото всяка различна гледна точка, въпроси и градивна критика могат да ни бъдат много полезни като надградят и развият концепцията ни. Важно е добре да обмислим и изясним в детайли инициативата си, за да можем да я представим точно кратко и ясно. Ето и няколко въпроса, чиито отговори биха ни подготвили за представянето на идеята ни:

Какъв проблем решава нашата идея/ какво подобрява нашата идея?

Какви рискове крие?

Какви ресурси са необходими за реализиране на идеята?

Тази идея съвпада ли с фирмените ценности, цели и организационна култура?

Какъв е срокът?

Какви са нашите цели? При поставяне на целите е добре те да са конкретни, измерими, достижими, уместни и определени във времето.

Кои са заинтересованите страни/ таргет група?

Кой ще участва в реализирането й?

Следващият въпрос, който ни изниква в мисълта е “Към кого да отнеса идеята си?“. Важно е идеята ни да бъде отнесена към човека, от когото зависи нейната реализация или упълномощен негов представител. Това са хората, от които зависи осъществяването на нашата идея и с тях трябва да обсъдим какви ползи ще донесе тя на компанията, както и в каква степен може да бъде осъществена.

С всяка една инициатива, която предлагаме, е добре да сме в пълна готовност активно да участваме в планирането, организирането, изпълнението и отчитането на резултатите от нея. Възникването на една идея е първата стъпка. Всяка идея чертае пред нас дълъг път, който трябва да изминем, до нейното осъществяване.

Колебаем се дали идеята ни ще бъде приета или отхвърлена?

Добре е да сме подготвени, че не за всяка идея е дошъл моментът да бъде осъществена, но ще е полезно да я споделим и обсъдим, тъй като тя може да породи ценни дискусии и други идеи за развитие в екипа и компанията.

Не се отказвайте от всяка привидно странна идея, обмислете я добре и поне опитайте. Дори и да бъде отхвърлена или неуспешна, ще ви извади от зоната ви на комфорт и ще ви донесе нови знания и умения!

Zoom Lebron XV 15 Low